Ogólne warunki handlowe

Stan 29 kwietnia 2024

§1 Zakres obowiązywania

1.1 Relacje handlowe między spółką Fashion ID GmbH & Co. KG w Düsseldorfie, Berliner Allee 2, 40212 Düsseldorf, Niemcy (zwaną poniżej„Sprzedającym“) a zamawiającym (zwanym poniżej „Klientem“) regulują wyłącznie poniższe Ogólne Warunki Handlowe (dalej "OWH") w brzmieniu obowiązującym w momencie składania zamówienia, o ile zamówienie składane jest za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Sprzedającego pod adresem www.peek-cloppenburg.pl. Odmienne warunki Klienta nie będą akceptowane, chyba że Sprzedający wyrazi na to jednoznaczną zgodę na piśmie. Sprzedający jest członkiem grupy przedsiębiorstw Peek & Cloppenburg KG, Düsseldorf (zwanej poniżej "P&C").

1.2 Sprzedający adresuje swoje towary wyłącznie do Klientów będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego. Transakcje z przedsiębiorcami są wyraźnie wyłączone.
 
1.3 Sprzedaż przez Sprzedającego za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem www.peek-cloppenburg.pl prowadzona jest aktualnie tylko na terenie Polski, w związku z czym adres dostawy i adres do wystawienia faktury dla Klienta muszą się znajdować w Polsce. 

§2 Zawarcie umowy

2.1 Prezentacja towarów przez Sprzedającego nie stanowi wiążącej oferty. Dopiero złożenie przez Klienta zamówienia na towary zgodnie z § 2.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych jest wiążącą ofertą. 

2.2 Klient może z asortymentu Sprzedającego wybierać konkretne produkty, w szczególności odzież, i klikając na pole „dodaj do koszyka”, umieszczać je w tak zwanym koszyku. Klikając na pole „Kup teraz”, Klient składa każdorazowo wiążącą ofertę zakupu każdego z produktów umieszczonych w koszyku towarów. Przed wysłaniem zamówienia Klient może w dowolnym momencie sprawdzić i zmienić dane. Oferta może być jednak złożona i wysłana przez Klienta tylko pod warunkiem, że zaakceptował on, a tym samym wprowadził do swojej oferty kupna niniejsze Ogólne Warunki Handlowe i oświadczenie dotyczące prywatności

2.3 Po złożeniu zamówienia Klient otrzyma wysłany automatycznie e-mail (potwierdzenie otrzymania zamówienia) z ponownie przytoczonym zamówieniem Klienta, które można wydrukować, korzystając z funkcji „drukuj”. Automatyczne potwierdzenie otrzymania 
zamówienia stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania zamówienia Klienta przez Sprzedającego. Nie stanowi ono przyjęcia oferty. Zawarcie umowy następuje dopiero w momencie złożenia przez Sprzedającego oświadczenia o przyjęciu zamówienia, które zostaje wysłane e-mailem w ramach odrębnego potwierdzenia zlecenia (potwierdzenie zamówienia/wysyłki). 

2.4 Towary sprzedawane są tylko w ilościach właściwych dla gospodarstw domowych.

2.5 Językiem umowy jest język polski.

§3 Dostępność towarów

3.1 Jeżeli konkretny produkt zamówiony przez Klienta jest w momencie składania zamówienia trwale niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą mailową i wstrzyma się z potwierdzeniem zlecenia. W takim przypadku nie zostaje zawarta umowa. Nie narusza to możliwości przyjęcia pozostałych zleceń zawartych w zamówieniu.

3.2 Jeżeli konkretny produkt zamówiony przez Klienta jest w momencie składania zamówienia chwilowo niedostępny, Sprzedający informuje o tym Klienta w potwierdzeniu zlecenia. W przypadku, gdy termin wysyłki towaru przekracza dwa tygodnie od daty wysłania potwierdzenia zlecenia, Klient może odstąpić od umowy.

3.3 Jeżeli po zawarciu umowy okaże się, że zamówiony konkretny towar jest trwale niedostępny, Sprzedający niezwłocznie powiadomi o tym Klienta drogą mailową. W takim przypadku zarówno Klient, jak i Sprzedający mogą odstąpić od umowy.

3.4 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z § 3.2 lub § 3.3 Sprzedający niezwłocznie zwróci Klientowi otrzymane już płatności.

§4 Ceny i wysyłka, dostawa do odbioru

4.1 Wszystkie ceny podane na stronie internetowej Sprzedającego są cenami brutto zawierającymi ustawowy podatek VAT i nie obejmują kosztów wysyłki. Obowiązuje kwota podana w momencie składania zamówienia.

4.2 Poniższe ma zastosowanie do przesyłek z wykorzystaniem metody wysyłki "wysyłka standardowa": W przypadku zamówień o wartości co najmniej 149,00 złotych wysyłka jest bezpłatna. W przypadku zamówień o wartości mniejszej niż 149,00 złotych naliczone zostaną koszty wysyłki w wysokości 9,90 złotych z VAT. Cena zawierająca podatek VAT i koszty wysyłki zostanie również wyświetlona w formularzu zamówienia przed złożeniem zamówienia przez Klienta.

4.3 W przypadkach, gdy Sprzedający realizuje zamówienie poprzez dostawy częściowe, Klient ponosi koszty wysyłki tylko pierwszej dostawy częściowej.

4.4 Ryzyko wysyłki ponosi Sprzedający. Towar wysyłany jest wyłącznie na terenie Polski.

4.5 Klient może także zamówić towar do odbioru w sklepie (zwanym poniżej "Punkt Obsługi Klienta") na terenie Polski. W takim przypadku Klient zobowiązuje się do odebrania w takim punkcie zamówionego towaru najpóźniej w ciągu siedmiu dni roboczych od otrzymania powiadomienia e-mail (patrz § 4.6 poniżej). Dostawy realizowane w trybie do odbioru w sklepie są realizowane bezpłatnie. Wykaz naszych aktualnych Punktów Obsługi Klienta oraz szczegółowe uwagi i informacje dotyczące odbioru towaru w Punkcie Obsługi Klienta są dostępne dla Klienta tutaj.
 
4.6 Przy wyborze opisanej w § 4.5 opcji dostawy do Punktu Obsługi Klienta Klient zostanie poinformowany e-mailem o gotowości dostawy do odbioru w Punkcie Obsługi Klienta. Sprzedający udostępnia tam zamówiony towar do odbioru maksymalnie przez okres siedmiu dni roboczych po otrzymaniu powiadomienia e-mail. Przechowywanie towaru przez okres dłuższy jest niemożliwe ze względu na brak miejsca. W przypadku, gdy Klient nie odbierze zamówionego towaru w ciągu siedmiu dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia e-mailem, Sprzedający skorzysta z przysługującego mu ustawowego prawa do odstąpienia od umowy. Zapłacona już cena kupna zostanie Klientowi niezwłocznie zwrócona.

4.7 Jeśli Klient uiścił opłaty za standardową wysyłkę zamówienia i zdecyduje się zwrócić towar w całości w ramach dobrowolnego prawa zwrotu zgodnie z § 11 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych, Klient otrzyma natychmiastowy zwrot pierwotnych kosztów wysyłki za standardową wysyłkę.
Jeśli Klient zdecyduje się jedynie na częściowy zwrot, pierwotne koszty wysyłki nie zostaną mu zwrócone.
W przypadku wyboru innych metod wysyłki, np. wysyłki ekspresowej, zawsze ponoszone są koszty wysyłki, które są wyświetlane osobno podczas procesu składania zamówienia. Ponieważ jest to oddzielna usługa dodatkowa, koszty innych metod wysyłki, takich jak wysyłka ekspresowa, nie zostaną zwrócone w przypadku całkowitego zwrotu towarów w ramach dobrowolnego prawa zwrotu zgodnie z § 11 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

§5 Warunki płatności, wymagalność ceny kupna, zwłoka w realizacji płatności

5.1 Sprzedający akceptuje zasadniczo następujące sposoby płatności: przy użyciu karty kredytowej (Visa, MasterCard), PayPal, przelew natychmiastowy, Przelewy24. W szczególnych przypadkach Sprzedający zastrzega sobie możliwość braku udostępnienia niektórych metod płatności lub wskazania innych metod płatności. 

5.2 Klient może w dowolnym momencie  mienić rodzaj płatności, który został zapisany na jego koncie Klienta. 

5.3 Kwota rachunku jest wymagalna od razu. W przypadku realizacji płatności za pośrednictwem karty kredytowej pobranie z rachunku karty kredytowej kwoty podanej na rachunku następuje w momencie wysłania towaru.

§6 Karty podarunkowe i kupony

6.1 Karty podarunkowe Klient może nabyć drogą kupna. Kupony promocyjne są natomiast emitowane przez Sprzedającego w ramach kampanii reklamowych i nie można ich nabyć drogą kupna. Kupony podlegają odrębnym regulacjom ogłaszanym w związku z ich 
wydaniem. Warunki wykorzystania kart podarunkowych i kuponów mogą się różnić i są związane z daną kartą lub kuponem.

6.2 Karty podarunkowe i kupony mogą być zrealizowane przy zakupie towarów. Sprzedający zwraca jednak uwagę, że wykorzystanie kart podarunkowych lub kuponów może być niemożliwe przy wyborze określonych form płatności.

6.3 Wartość kuponu jest przy jego wykorzystaniu potrącana proporcjonalnie do cen jednostkowych znajdujących się w koszyku produktów, dla których dany kupon obowiązuje. Proporcjonalne rozłożenie wartości kuponu na poszczególne towary z koszyka następuje także w przypadku, gdy minimalna wartość zamówienia wymagana dla danej promocji zostaje osiągnięta już przy jednym z zamówionych produktów. Przy zwrocie jednego lub kilku produktów, przy zakupie których został zrealizowany kupon, zwracana jest cena danego produktu lub produktów pomniejszona proporcjonalnie o część wykorzystanej przy tym wartości kuponu. W takim przypadku nie następuje (proporcjonalny) zwrot wartości kuponu lub jego reaktywacja.

§7 Zastrzeżenie i przejście prawa własności

7.1 Dostarczone towary pozostają do momentu dokonania pełnej zapłaty własnością Sprzedającego.

7.2 W momencie zwrotu przez Klienta w pełni opłaconego towaru w Punkcie Obsługi Klienta lub jego dostarczenia na adres zwrotny zgodnie z § 10.2 lub § 11.1, prawo własności do tego towaru ponownie przechodzi na Sprzedającego.

§8 Rękojmia za wady, gwarancja

8.1 Sprzedający odpowiada za wady, z zastrzeżeniem poniższych postanowień, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawowymi, w szczególności zgodnie z art. 566 i nast. kodeksu cywilnego.

8.2 Klientowi udzielana jest rękojmia na okres dwóch lat. Termin rękojmi rozpoczyna się w momencie dostarczenia towaru do Klienta.

8.3 Sprzedający nie odpowiada za wady dostarczonych towarów w przypadku, gdy zostały one spowodowane w wyniku nieprawidłowego korzystania z nich przez Klienta lub dokonania w nich zmian w sposób, na który Sprzedający nie wyraża zgody. Dotyczy to także sytuacji, w których Klient nie przestrzegał przepisów dotyczących postępowania i pielęgnacji towaru (np. instrukcji prania i suszenia).

§9 Odpowiedzialność

9.1 Z zastrzeżeniem postanowień § 9.2, odpowiedzialność cywilna Sprzedającego za powstałe szkody jest ograniczona w następujący sposób: 
Wyklucza się odpowiedzialność Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku lekkiego niedbalstwa.

9.2 Wymienione powyżej wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy przypadków niepodlegającej wyłączeniu odpowiedzialności wynikającej z przepisów prawa (w szczególności na podstawie przepisów kodeksu cywilnego dotyczących odpowiedzialności za szkody spowodowane przez produkt niebezpieczny) oraz w przypadku udzielenia gwarancji lub w przypadku zawinionego spowodowania uszczerbku na życiu, ciele lub zdrowiu.

9.3 Ograniczenie odpowiedzialności określone w §§ 9.1 i 9.2 dotyczy także ustawowych przedstawicieli i osób którymi Sprzedający się posługuje w przypadku, gdyby roszczenia zostały skierowane bezpośrednio wobec tych osób.

9.4 Klient jest zobowiązany do podjęcia stosownych środków w celu niedopuszczenia do powstania szkody lub zmniejszenia wartości towaru.

§10 Pouczenie o możliwości odstąpienia od umowy

Klientowi przysługuje następujące ustawowe prawo do odstąpienia od umowy:

10.1 Prawo do odstąpienia od umowy 
Klient może w ciągu czternastu dni odstąpić od umowy bez podawania przyczyny. Termin odstąpienia od umowy wynosi czternaście dni, licząc od dnia, w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie towaru lub – w przypadku, gdy towary zamówione przez Klienta w ramach jednego zamówienia są dostarczane odrębnie – w którym Klient lub wyznaczona przez niego osoba, inna niż przewoźnik, weszli w posiadanie ostatniego towaru danego zamówienia. 

W celu odstąpienia od umowy Klient musi poinformować Sprzedającego o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy, składając jednoznaczne oświadczenie (np. w formie przesłanego pocztą listu, faksem lub drogą mailową). Może on przy tym posłużyć się załączonym formularzem odstąpienia od umowy, jednak forma ta nie jest bezwzględnie wymagana. 
Odstąpienie od umowy należy zaadresować do: 

adres:
Peek&Cloppenburg
c/o Fashion ID GmbH & Co.KG
Postfach 102361
D-40014 Düsseldorf 

Oświadczenie o odstąpieniu od umowy drogą mailową należy przesłać na adres e- mail: [email protected]

W celu dotrzymania terminu odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał informację o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia. 

Klient może także złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w momencie zwrotu towaru w określonych sklepach („Punkty Obsługi Klienta”). Aktualny wykaz Punktów Obsługi Klienta Klient znajdzie na stronie internetowej Sprzedającego. 

10.2 Skutki odstąpienia od umowy 
W przypadku odstąpienia od umowy przez Klienta Sprzedający jest zobowiązany do zwrócenia mu wszystkich otrzymanych od niego płatności, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych powstałych w wyniku wybrania przez Klienta innej formy dostawy niż proponowana przez Sprzedającego najtańsza standardowa forma dostawy) niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu czternastu dni od dnia, w którym wpłynęło do Sprzedającego powiadomienie Klienta o odstąpieniu od umowy. Do zwrotu płatności Sprzedający wykorzystuje ten sam środek płatności, który został zastosowany przez Klienta do realizacji pierwotnej transakcji, chyba że dokonano z Klientem odrębnych wyraźnych uzgodnień; w żadnym przypadku Klientowi nie są naliczane opłaty z tyłu zwrotu płatności. 

Sprzedający może odmówić zwrotu płatności do momentu ponownego otrzymania towarów lub do momentu przedłożenia przez Klienta dokumentu potwierdzającego wysłanie przez niego towarów, w zależności od tego, które z tych zdarzeń nastąpi wcześniej. 

Klient jest zobowiązany do odesłania lub przekazania towarów Sprzedającemu niezwłocznie, jednak najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym powiadomił on Sprzedającego o odstąpieniu od umowy. Towar należy odesłać na następujący adres: 

PEEK-CLOPPENBURG 
SOSNOWIEC 
15A 95-010 STRYKÓW 

Termin zostaje zachowany, jeżeli Klient odeśle towary przed upływem terminu czternastu dni. 

W odniesieniu do kosztów przesyłki zwrotnej obowiązują następujące postanowienia: jeżeli Klient korzysta z załączonej przez Sprzedającego do paczki lub udostępnionej na życzenie Klienta gotowej do naklejenia karty zwrotu, przesyłka zwrotna jest dla Klienta bezpłatna. Gotowa do naklejenia karta zwrotu przeznaczona do nadania paczki zwrotnej na poczcie jest załączana przez Sprzedającego do każdej wysyłanej przez niego paczki z towarem. Klient może w każdym momencie zwrócić się do serwisu Klienta ([email protected]) z prośbą o przesłanie mu nowych lub 
dodatkowych kart zwrotu przeznaczonych do nadania paczki zwrotnej na poczcie. Jeżeli Klient nie skorzysta z załączonej przez Sprzedającego do paczki gotowej do naklejenia karty zwrotu, ponosi on bezpośrednie koszty związane z przesyłką zwrotną. 

Klient odpowiada za ewentualną utratę wartości towarów tylko wówczas, gdy utrata wartości powstała w wyniku postępowania z tymi towarami w sposób, który nie był niezbędny w celu sprawdzenia ich cech, właściwości i sposobu funkcjonowania. 
- Koniec pouczenia dotyczącego odstąpienia od umowy –

10.3 Wzór formularza odstąpienia od umowy 
W celu odstąpienia od umowy Klient może wypełnić poniższy formularz i przesłać do Sprzedającego. Zastosowanie formularza nie jest jednak konieczne do wykonania prawa odstąpienia. 

- Do Peek&Cloppenburg, c/o Fashion ID GmbH & Co.KG, Postfach 102361, D-40014 Düsseldorf: 
- Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) umowy dotyczącej nabycia następujących towarów (*)/wykonania następujących usług (*) 
- zamówionych w dniu (*)/otrzymanych w dniu (*)
- nazwa Klienta
- adres Klienta
- podpis Klienta (tylko w przypadku informacji przesyłanej na piśmie)
- data 

_______________________________ 
(*) skreślić, co nie dotyczy.

10.4 Odstąpienie od umowy jest wykluczone w przypadkach, gdy towary zostały wykonane zgodnie z indywidualną specyfikacją Klienta lub zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb Klienta.

§11 Dobrowolne prawo zwrotu

11.1 Niezależnie od praw przysługujących Klientowi ustawowo, Sprzedający udziela Klientowi następującego dobrowolnego prawa zwrotu: 
Po upływie 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy (patrz pouczenie w sprawie odstąpienia w § 10.1 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych) Klient może uwolnić się od umowy, odsyłając towar w ciągu 62 dni od jego otrzymania (termin rozpoczyna bieg w dniu następującym po dniu, w którym towar został otrzymany), na następujący adres: 

PEEK-CLOPPENBURG
SOSNOWIEC 15A
95-010 STRYKÓW 


lub oddając go w Punkcie Obsługi Klienta (patrz § 4.5 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych). 
W celu zachowania tego terminu wystarczy dokonać wysyłki przed jego upływem. Wykonanie praw wynikających z dobrowolnego prawa zwrotu możliwe jest jednak tylko pod warunkiem, że Klient nosił/mierzył dany towar jedynie w celu jego przymierzenia i odeśle go w stanie kompletnym i nienaruszonym, w oryginalnym opakowaniu sprzedaży. Towar, który był noszony w stopniu wykraczającym poza wskazany powyżej zakres, nie podlega zwrotowi.

11.2 Dobrowolne prawo zwrotu nie dotyczy zakupionych kart podarunkowych.
 
11.3 Przesyłka zwrotna w ramach dobrowolnego prawa zwrotu jest dla Klienta bezpłatna, o 
ile skorzysta on z udostępnionej przez Sprzedającego gotowej do naklejenia karty zwrotu. Gotowa do naklejenia karta zwrotu przeznaczona do nadania paczki zwrotnej na poczcie jest załączana przez Sprzedającego do każdej wysyłanej przez niego paczki z towarem. Klient może w każdym momencie zwrócić się do serwisu Klienta ([email protected]) z prośbą o przesłanie mu nowych lub dodatkowych kart zwrotu przeznaczonych do nadania paczki zwrotnej na poczcie. Jeżeli Klient nie skorzysta z załączonej do paczki przez Sprzedającego gotowej do naklejenia karty zwrotu, ponosi on bezpośrednie koszty związane z przesyłką zwrotną. Odnośnie kosztów przesyłek zwrotnych dokonywanych w ramach wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy obowiązuje wyłącznie § 10.2 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych.

11.4 Zwrot płatności w ramach wykonywania dobrowolnego prawa zwrotu odbywa się zawsze w formie, w której została zrealizowana pierwotnie płatność przez Klienta.

11.5 Ustawowe prawo odstąpienia od umowy (por. § 10 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych) obowiązuje niezależnie od dobrowolnego prawa zwrotu w rozumieniu § 11. Odnośnie wykonania ustawowego prawa odstąpienia od umowy obowiązują wyłącznie wymagania określone w § 10 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych. Ustawowe prawo odstąpienia od umowy i prawa Klienta z tytułu rękojmi określone w § 8 niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych nie zostają ograniczone przez postanowienia niniejszego § 11 dotyczące dobrowolnego prawa zwrotu.

§12 Uwagi dotyczące przetwarzania danych

W ramach wykonania umów Sprzedający zbiera dane osobowe Klienta. Przestrzegane są przy tym w szczególności przepisy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i przepisy polskiej ustawy o ochronie danych osobowych. Bez wyraźnej zgody Klienta, Sprzedający nie będzie wykorzystywał jego danych osobowych w celach reklamowych ani w celu badania satysfakcji Klienta. Szczegółowe informacje dostępne są w Polityce Prywatności Sprzedającego, którą w dowolnym momencie można pobrać na stronie internetowej Sprzedającego w formie przygotowanej do wydruku, korzystając z linka „Polityka prywatności”.

§13 Prawo właściwe, właściwość sądu; pozasądowe rozwiązanie sporów i rozstrzyganie sporów konsumenckich przez powołane do tego organizacje

13.1 Umowy zawarte między Sprzedającym a Klientem podlegają prawu Rzeczypospolitej Polskiej z wyłączeniem postanowień konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2 Komisja Europejska stwarza możliwość rozwiązania sporu na prowadzonej przez nią platformie internetowej. Platforma ta jest dostępna pod zewnętrznym linkiem http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

13.3 Sprzedający nie uczestniczy w postępowaniach w sprawie polubownego rozstrzygania sporów konsumenckich prowadzonych przed stosownymi organizacjami.