Pouczenie o odstąpieniu

Prawo do odstąpienia od Umowy 

Przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy o świadczenie następującej usługi: udział w Programie INSIDER ("Umowa") bez podania przyczyny w ciągu czternastu dni. W razie odstąpienia od Umowy, Umowę uznaje się za niezawartą.

Termin do odstąpienia od Umowy wynosi czternaście dni od dnia zawarcia Umowy.

Aby skorzystać z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia, należy powiadomić Prowadzącego Program (JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 2, CH - 6300 Zug, tel. 0800-411 2222, e-mail: [email protected]) o tym fakcie, poprzez złożenie wyraźnego oświadczenia (np. pisma wysłanego pocztą lub e-mailem) o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej Umowy. Mogą Państwo w tym celu skorzystać z wzoru załączonego formularza odstąpienia od Umowy, jednak nie jest on wymagany.

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, że powiadomienie o skorzystaniu z przysługującego Państwu prawa do odstąpienia od Umowy, zostanie nadane przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

 

Skutki odstąpienia

Informujemy, że w związku z odstąpieniem od niniejszej Umowy, rezygnują Państwo z uczestnictwa w Programie INSIDER. 

W przypadku odstąpienia od niniejszej Umowy jesteśmy zobowiązani do zwrócenia Państwu wszystkich otrzymanych od Państwa płatności, w tym kosztów dostawy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z faktu, że wybrali Państwo inny rodzaj dostawy niż najtańsza oferowana przez nas standardowa dostawa), niezwłocznie, a najpóźniej w terminie czternastu dni od dnia, w którym otrzymaliśmy informację o Państwa odstąpieniu od niniejszej Umowy. W celu dokonania ww. zwrotu wykorzystamy te same środki płatnicze, które zostały wykorzystane w pierwotnej transakcji, chyba że zostało to z Państwem odmiennie uzgodnione; w żadnym przypadku nie zostaną Państwo obciążeni kosztami związanymi z ww. zwrotem.

 

Formularz odstąpienia od Umowy – Wzór

(Jeśli chcą Państwo odstąpić od Umowy, prosimy o wypełnienie oraz odesłanie niniejszego formularza).

  • Do: JC New Retail AG, Innere Güterstrasse 2, CH - 6300 Zug, telefon: 0800-411 2222,
    e-mail: [email protected]:
  • Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie/przez nas (*) Umowy o świadczenie następującej usługi: udział w Programie INSIDER.
  • Zawartej w dniu: 

  • Imię i Nazwisko konsumenta/konsumentów:

  • Adres konsumenta/konsumentów:

  • Podpis konsumenta/konsumentów (tylko w przypadku zgłoszenia w formie papierowej):

  • Data:

(*) Niepotrzebne skreślić.